น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับทุกเกียร์

น้ำมันหล่อลื่น ZF Aftermarket เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบส่งกำลังและเพลาของ ZF ทั้งหมด เราแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับหน่วย ZF ของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังค้นหาน้ำมันเกียร์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือน้ำมันสำหรับเพลารถก่อสร้าง - ด้วยรายชื่อน้ำมันหล่อลื่นของ ZF Aftermarket คุณจะพบน้ำมันที่เหมาะกับการใช้งานของคุณเสมอ

รายการน้ำมันหล่อลื่น

ภาษา

แอพพลิเคชัน รายชื่อสารหล่อลื่น วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง
用于卡车、客车、轻型商用车和特种车辆的采埃孚自动变速器和手动变速器,铭牌上登记为“TE-ML 02” TE-ML 02 01.07.2567
客车和卡车的车桥及轮边 TE-ML 12 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567
Handgeschakelde transmissies van ZF voor vrachtwagens met vermelding op het typeplaatje "TE-ML 01" TE-ML 01 01.07.2567
Geautomatiseerde en handgeschakelde transmissies van ZF voor vrachtwagens, bussen, lichte bedrijfswagens en speciale voertuigen met vermelding op het typeplaatje "TE-ML 02" TE-ML 02 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567
Manual ZF transmissions for trucks with "TE-ML 01" label on the type plate TE-ML 01 01.07.2567
Manual and automated ZF transmissions for trucks, buses, light commercial vehicles and special vehicles with "TE-ML 02" label on the type plate TE-ML 02 01.07.2567
Transmissions for off-road equipment (construction machinery, special vehicles, lift truck) TE-ML 03 01.07.2567
Marine transmissions TE-ML 04 01.07.2567
Axles for construction machinery TE-ML 05 01.07.2567
Tractor transmissions and hydraulic lifts TE-ML 06 01.07.2567
Hydrostatic-mechanical and electric drive systems TE-ML 07 01.07.2567
Steering systems (non-power-assisted) for cars, commercial vehicles and off-road vehicles TE-ML 08 01.07.2567
Steering systems and oil pumps for cars, commercial vehicles and off-road vehicles TE-ML 09 28.01.2563
Manual transmissions, double-clutch transmissions and automatic transmissions for cars TE-ML 11 01.07.2567
Axles and wheel heads for buses and trucks TE-ML 12 01.07.2567
ZF assemblies in special purpose vehicles TE-ML 13 01.07.2567
Powershift transmissions, type Ecomat, for buses, trucks, and special vehicles TE-ML 14 01.07.2567
Brake systems for special vehicles TE-ML 15 01.07.2567
Transmissions for rail vehicles TE-ML 16 01.07.2567
Transmissions and axles for lift-trucks TE-ML 17 01.07.2567
Transfer and offset transmissions for commercial vehicles TE-ML 19 01.07.2567
Powershift transmissions, type EcoLife, for buses and trucks TE-ML 20 01.07.2567
Tractor axles, transmissions for harvesters and final drives TE-ML 21 01.07.2567
Stationary applications TE-ML 23 01.07.2567
Historical Manual Transmissions for Trucks and Passenger Cars TE-ML 24 01.07.2567
Powershift transmissions, type EcoLife Offroad 1, EcoLife Offroad 2 and PowerLine Offroad as well as DynamicPerform wet starting clutch for special vehicles and stationary applications TE-ML 25 01.07.2567
Powershift transmissions type PowerLine TE-ML 26 01.07.2567
Transmissions for industrial and mobile applications TE-ML 27 01.07.2567
Electric drive systems for trucks and buses TE-ML 28 01.07.2567
CeTrax electric central drive for city buses and special vehicles TE-ML 29 01.07.2567
Electric drive systems for cars TE-ML 30 01.07.2567
Powershift transmissions type PowerLine (US production) TE-ML 31 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567
Boîtes de vitesses manuelles de ZF pour poids lourds avec l'inscription « TE-ML 01 » sur la plaque signalétique TE-ML 01 01.07.2567
Boîtes de vitesses manuelles et automatisées de ZF pour poids lourds, autocars, véhicules industriels légers et véhicules spéciaux avec l'inscription « TE-ML 02 » sur la plaque signalétique TE-ML 02 01.07.2567
Boîtes de vitesses pour machines de travail (engins de chantier, véhicules spéciaux, chariots élévateurs) TE-ML 03 01.07.2567
Réducteurs marins TE-ML 04 01.07.2567
Ponts pour engins de chantier TE-ML 05 01.07.2567
Ensembles boîte-pont pour tracteurs et dispositifs hydrauliques de levage TE-ML 06 01.07.2567
Transmissions mécaniques hydrostatiques et systèmes de traction électriques TE-ML 07 01.07.2567
Boîtes de vitesses mécaniques, boîtes de vitesses à double embrayage et boîtes de vitesses automatiques pour voitures de tourisme TE-ML 11 01.07.2567
Pont et moyeux de roue pour autobus / autocars et boîtes de vitesses TE-ML 12 01.07.2567
Transmissions ZF pour véhicules spéciaux TE-ML 13 01.07.2567
Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type Ecomat, pour autobus/autocars, poids lourds et véhicules spéciaux TE-ML 14 01.07.2567
Systèmes de freinage pour véhicules spéciaux TE-ML 15 01.07.2567
Réducteurs pour véhicules ferroviaires TE-ML 16 01.07.2567
Boîtes et ponts pour chariots élévateurs TE-ML 17 01.07.2567
Boîte de transfert et renvoi d'angle pour véhicules industriels TE-ML 19 01.07.2567
Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type EcoLife, pour autobus/autocars et poids lourds TE-ML 20 01.07.2567
Ponts pour tracteurs agricoles, transmissions pour machines pour récolte et transmissions finales TE-ML 21 01.07.2567
Applications stationnaires TE-ML 23 01.07.2567
Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type EcoLife Offroad 1, EcoLife Offroad 2 et Powerline Offroad, et élément de démarrage DynamicPerform pour véhicules spéciaux et applications stationnaires TE-ML 25 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567
Manuelle ZF-Schaltgetriebe für LKW mit Eintrag auf Typenschild "TE-ML 01" TE-ML 01 01.07.2567
Automatisierte und manuelle ZF-Schaltgetriebe für LKW, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Sonderfahrzeuge mit Eintrag auf Typenschild "TE-ML 02" TE-ML 02 01.07.2567
Getriebe für Arbeitsmaschinen (Baumaschinen, Sonderfahrzeuge, Hubstapler) TE-ML 03 01.07.2567
Schiffsgetriebe TE-ML 04 01.07.2567
Achsen für Baumaschinen TE-ML 05 01.07.2567
Traktorengetriebe und Hubhydrauliken TE-ML 06 01.07.2567
Hydrostatisch-mechanische und elektrische Antriebe TE-ML 07 01.07.2567
Mechanische Lenkungen für Pkw, Nkw und Arbeitsmaschinen TE-ML 08 01.07.2567
Lenkungen und Ölpumpen für Pkw, Nkw und Arbeitsmaschinen TE-ML 09 28.01.2563
Mechanische Schaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe und Automatgetriebe für Pkw TE-ML 11 01.07.2567
Achsen und Radköpfe für Busse und Lkw TE-ML 12 01.07.2567
ZF-Aggregate in Sonderfahrzeugen TE-ML 13 01.07.2567
Lastschaltautomatgetriebe, Typ Ecomat, für Busse, LKW und Sonderfahrzeuge TE-ML 14 01.07.2567
Bremssysteme für Sonderfahrzeuge TE-ML 15 01.07.2567
Getriebe für Schienenfahrzeuge TE-ML 16 01.07.2567
Getriebe und Achsen für Hubstapler TE-ML 17 01.07.2567
Verteiler- und Versatzgetriebe für Nkw TE-ML 19 01.07.2567
Lastschaltautomatgetriebe Typ EcoLife für Busse und LKW TE-ML 20 01.07.2567
Traktorenachsen, Getriebe für Erntemaschinen und Endabtriebe TE-ML 21 01.07.2567
Stationäre Anwendungen TE-ML 23 01.07.2567
Historische manuell geschaltete Getriebe für Lkw und Pkw TE-ML 24 01.07.2567
Lastschaltautomatgetriebe, Typ EcoLife Offroad 1, EcoLife Offroad 2 und Powerline Offroad sowie Anfahrelement DynamicPerform für Sonderfahrzeuge und Stationäranwendungen TE-ML 25 01.07.2567
Lastschaltautomatgetriebe Typ PowerLine TE-ML 26 01.07.2567
Getriebe für Industrie- und Mobilanwendungen TE-ML 27 01.07.2567
Elektrische Antriebssysteme für LKW und Busse TE-ML 28 01.07.2567
Elektrischer Zentralantrieb CeTrax für Stadtbusse und Sonderfahrzeuge TE-ML 29 01.07.2567
Elektrische Antriebssysteme für Pkw TE-ML 30 01.07.2567
Lastschaltautomatgetriebe Typ PowerLine (US-Produktion) TE-ML 31 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567
Cambi manuali di ZF per autocarri con indicazione sulla targhetta di identificazione "TE-ML 01" TE-ML 01 01.07.2567
Cambi manuali e automatizzati di ZF per autocarri, autobus, veicoli industriali leggeri e veicoli speciali con indicazione sulla targhetta di identificazione "TE-ML 02" TE-ML 02 01.07.2567
Cambi per macchine operatrici (macchine edili, veicoli speciali, carrelli elevatori) TE-ML 03 01.07.2567
Riduttori marini TE-ML 04 01.07.2567
Assali per macchine edili TE-ML 05 01.07.2567
Trasmissioni per trattori e sistemi idraulici di sollevamento TE-ML 06 01.07.2567
Trasmissioni idrostatico-meccaniche ed elettriche TE-ML 07 01.07.2567
Cambi meccanici, cambi a doppia frizione e cambi automatici per autovetture TE-ML 11 01.07.2567
Assali e mozzi ruota per autobus e veicoli industriali TE-ML 12 01.07.2567
Gruppi ZF per veicoli speciali TE-ML 13 01.07.2567
Cambio powershift, tipo Ecomat, per autobus, autocarri e veicoli speciali TE-ML 14 01.07.2567
Sistemi di frenatura per veicoli speciali TE-ML 15 01.07.2567
Riduttori per veicoli ferroviari TE-ML 16 01.07.2567
Cambi e assali per carrelli elevatori TE-ML 17 01.07.2567
Ripartitore di coppia e rinvio angolare per veicoli industriali TE-ML 19 01.07.2567
Cambio powershift, tipo EcoLife, per autobus e autocarri TE-ML 20 01.07.2567
Assali per trattori, trasmissioni per macchine da raccolta e trasmissioni finali TE-ML 21 01.07.2567
Applicazioni stazionarie TE-ML 23 01.07.2567
Cambio powershift, tipo EcoLife Offroad 1, EcoLife Offroad 2 e Powerline Offroad, ed elemento di avviamento DynamicPerform per veicoli speciali e applicazioni stazionarie TE-ML 25 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567
Transmissões manuais ZF para caminhões com a indicação "TE-ML 01" na plaqueta de identificação TE-ML 01 01.07.2567
Transmissões manuais e automatizadas ZF para caminhões, ônibus, veículos utilitários e veículos especiais com a indicação "TE-ML 02" na plaqueta de identificação TE-ML 02 01.07.2567
Transmissões de tratores e sistemas de elevação hidráulicos TE-ML 06 01.07.2567
Transmissões Automáticas, tipo Ecomat, para ônibus, caminhões e veículos especiais TE-ML 14 01.07.2567
Transmissões Automáticas, tipo Ecolife, para ônibus e caminhões TE-ML 20 01.07.2567
Eixos de tratores, transmissões para colheitadeiras e redutores finais TE-ML 21 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567
Механические коробки передач ZF для грузовых автомобилей с надписью на заводской табличке «TE-ML 01» TE-ML 01 01.07.2567
Механические и автоматизированные коробки передач ZF для грузовых автомобилей, автобусов, легких коммерческих автомобилей и спецтехники с надписью на заводской табличке «TE-ML 02» TE-ML 02 01.07.2567
Коробки передач для технологических машин (строительная техника, транспортные средства специального назначения, вилочные погрузчики) TE-ML 03 01.07.2567
Судовые редукторы TE-ML 04 01.07.2567
Мосты для строительной техники TE-ML 05 01.07.2567
Коробки передач тракторов и навесные гидравлические системы TE-ML 06 01.07.2567
Механические коробки передач, коробки передач с двойным сцеплением и автоматические коробки передач для легковых автомобилей TE-ML 11 01.07.2567
Мосты и колесные опоры для автобусов и грузовых автомобилей TE-ML 12 01.07.2567
Переключаемые под нагрузкой автоматические коробки передач, тип Ecomat, для автобусов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения TE-ML 14 01.07.2567
Редукторы и коробки передач для рельсовых транспортных средств TE-ML 16 01.07.2567
Раздаточные коробки - стандартные и для больших осевых смещений для грузовиков, автобусов и тягачей TE-ML 19 01.07.2567
Автоматическая коробка передач тип EcoLife для автобусов и грузовых автомобилей TE-ML 20 01.07.2567
Mосты тракторов, коробки передач сельскохозяйственных уборочных машин и конечные раздаточные механизмы TE-ML 21 01.07.2567
Стационарное применение TE-ML 23 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567
Cajas de cambios manuales de ZF para camiones con la inscripción "TE-ML 01" en la placa de identificación TE-ML 01 01.07.2567
Cajas de cambios automatizadas y manuales de ZF para camiones, autobuses, vehículos industriales ligeros y vehículos especiales con la inscripción "TE-ML 02" en la placa de identificación TE-ML 02 01.07.2567
Cajas de cambios para maquinaria de trabajo (maquinaria para obras, vehículos especiales, carretillas elevadoras) TE-ML 03 01.07.2567
Reductores marinos TE-ML 04 01.07.2567
Ejes para maquinaria de obras TE-ML 05 01.07.2567
Transmisiones para tractores agrícolas y equipos hidráulicos de elevación TE-ML 06 01.07.2567
Transmisiones hidrostáticas mecánicas y accionamientos eléctricos TE-ML 07 01.07.2567
Transmisiones manuales, transmisiones de embrague doble y transmisiones automáticas para turismos TE-ML 11 01.07.2567
Ejes y cabezas de rueda para autobuses y camiones TE-ML 12 01.07.2567
Equipos-ZF en vehículos especiales TE-ML 13 01.07.2567
Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo Ecomat, para autobuses/autocares, camión y vehículos especiales TE-ML 14 01.07.2567
Sistemas de freno para vehículos especial TE-ML 15 01.07.2567
Transmisiones para vehículos sobre railes TE-ML 16 01.07.2567
Transmisiones y ejes para carretillas elevadoras TE-ML 17 01.07.2567
Cajas de cambios de distribución y asimetría para vehículos industriales TE-ML 19 01.07.2567
Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo EcoLife, para autobuses/autocares y camiones TE-ML 20 01.07.2567
Ejes de tractores, transmisiones para cosechadoras y salidas finales TE-ML 21 01.07.2567
Aplicación estacionaria TE-ML 23 01.07.2567
Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo EcoLife Offroad y Powerline Offroad 1, EcoLife Offroad 2, así como para elemento de arranque DynamicPerform para vehículos especiales y aplicaciones estacionarias TE-ML 25 01.07.2567
ไฟล์ ZIP รายชื่อสารหล่อลื่น 01.07.2567

用于卡车、客车、轻型商用车和特种车辆的采埃孚自动变速器和手动变速器,铭牌上登记为“TE-ML 02”

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

客车和卡车的车桥及轮边

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 12

Handgeschakelde transmissies van ZF voor vrachtwagens met vermelding op het typeplaatje "TE-ML 01"

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 01

Geautomatiseerde en handgeschakelde transmissies van ZF voor vrachtwagens, bussen, lichte bedrijfswagens en speciale voertuigen met vermelding op het typeplaatje "TE-ML 02"

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

Manual ZF transmissions for trucks with "TE-ML 01" label on the type plate

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 01

Manual and automated ZF transmissions for trucks, buses, light commercial vehicles and special vehicles with "TE-ML 02" label on the type plate

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

Transmissions for off-road equipment (construction machinery, special vehicles, lift truck)

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 03

Marine transmissions

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 04

Axles for construction machinery

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 05

Tractor transmissions and hydraulic lifts

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 06

Hydrostatic-mechanical and electric drive systems

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 07

Steering systems (non-power-assisted) for cars, commercial vehicles and off-road vehicles

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 08

Steering systems and oil pumps for cars, commercial vehicles and off-road vehicles

28.01.2563

ดาวน์โหลด TE-ML 09

Manual transmissions, double-clutch transmissions and automatic transmissions for cars

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 11

Axles and wheel heads for buses and trucks

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 12

ZF assemblies in special purpose vehicles

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 13

Powershift transmissions, type Ecomat, for buses, trucks, and special vehicles

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 14

Brake systems for special vehicles

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 15

Transmissions for rail vehicles

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 16

Transmissions and axles for lift-trucks

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 17

Transfer and offset transmissions for commercial vehicles

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 19

Powershift transmissions, type EcoLife, for buses and trucks

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 20

Tractor axles, transmissions for harvesters and final drives

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 21

Stationary applications

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 23

Historical Manual Transmissions for Trucks and Passenger Cars

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 24

Powershift transmissions, type EcoLife Offroad 1, EcoLife Offroad 2 and PowerLine Offroad as well as DynamicPerform wet starting clutch for special vehicles and stationary applications

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 25

Powershift transmissions type PowerLine

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 26

Transmissions for industrial and mobile applications

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 27

Electric drive systems for trucks and buses

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 28

CeTrax electric central drive for city buses and special vehicles

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 29

Electric drive systems for cars

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 30

Powershift transmissions type PowerLine (US production)

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 31

Boîtes de vitesses manuelles de ZF pour poids lourds avec l'inscription « TE-ML 01 » sur la plaque signalétique

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 01

Boîtes de vitesses manuelles et automatisées de ZF pour poids lourds, autocars, véhicules industriels légers et véhicules spéciaux avec l'inscription « TE-ML 02 » sur la plaque signalétique

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

Boîtes de vitesses pour machines de travail (engins de chantier, véhicules spéciaux, chariots élévateurs)

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 03

Réducteurs marins

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 04

Ponts pour engins de chantier

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 05

Ensembles boîte-pont pour tracteurs et dispositifs hydrauliques de levage

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 06

Transmissions mécaniques hydrostatiques et systèmes de traction électriques

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 07

Boîtes de vitesses mécaniques, boîtes de vitesses à double embrayage et boîtes de vitesses automatiques pour voitures de tourisme

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 11

Pont et moyeux de roue pour autobus / autocars et boîtes de vitesses

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 12

Transmissions ZF pour véhicules spéciaux

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 13

Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type Ecomat, pour autobus/autocars, poids lourds et véhicules spéciaux

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 14

Systèmes de freinage pour véhicules spéciaux

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 15

Réducteurs pour véhicules ferroviaires

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 16

Boîtes et ponts pour chariots élévateurs

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 17

Boîte de transfert et renvoi d'angle pour véhicules industriels

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 19

Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type EcoLife, pour autobus/autocars et poids lourds

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 20

Ponts pour tracteurs agricoles, transmissions pour machines pour récolte et transmissions finales

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 21

Applications stationnaires

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 23

Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type EcoLife Offroad 1, EcoLife Offroad 2 et Powerline Offroad, et élément de démarrage DynamicPerform pour véhicules spéciaux et applications stationnaires

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 25

Manuelle ZF-Schaltgetriebe für LKW mit Eintrag auf Typenschild "TE-ML 01"

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 01

Automatisierte und manuelle ZF-Schaltgetriebe für LKW, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Sonderfahrzeuge mit Eintrag auf Typenschild "TE-ML 02"

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

Getriebe für Arbeitsmaschinen (Baumaschinen, Sonderfahrzeuge, Hubstapler)

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 03

Schiffsgetriebe

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 04

Achsen für Baumaschinen

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 05

Traktorengetriebe und Hubhydrauliken

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 06

Hydrostatisch-mechanische und elektrische Antriebe

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 07

Mechanische Lenkungen für Pkw, Nkw und Arbeitsmaschinen

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 08

Lenkungen und Ölpumpen für Pkw, Nkw und Arbeitsmaschinen

28.01.2563

ดาวน์โหลด TE-ML 09

Mechanische Schaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe und Automatgetriebe für Pkw

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 11

Achsen und Radköpfe für Busse und Lkw

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 12

ZF-Aggregate in Sonderfahrzeugen

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 13

Lastschaltautomatgetriebe, Typ Ecomat, für Busse, LKW und Sonderfahrzeuge

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 14

Bremssysteme für Sonderfahrzeuge

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 15

Getriebe für Schienenfahrzeuge

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 16

Getriebe und Achsen für Hubstapler

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 17

Verteiler- und Versatzgetriebe für Nkw

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 19

Lastschaltautomatgetriebe Typ EcoLife für Busse und LKW

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 20

Traktorenachsen, Getriebe für Erntemaschinen und Endabtriebe

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 21

Stationäre Anwendungen

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 23

Historische manuell geschaltete Getriebe für Lkw und Pkw

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 24

Lastschaltautomatgetriebe, Typ EcoLife Offroad 1, EcoLife Offroad 2 und Powerline Offroad sowie Anfahrelement DynamicPerform für Sonderfahrzeuge und Stationäranwendungen

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 25

Lastschaltautomatgetriebe Typ PowerLine

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 26

Getriebe für Industrie- und Mobilanwendungen

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 27

Elektrische Antriebssysteme für LKW und Busse

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 28

Elektrischer Zentralantrieb CeTrax für Stadtbusse und Sonderfahrzeuge

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 29

Elektrische Antriebssysteme für Pkw

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 30

Lastschaltautomatgetriebe Typ PowerLine (US-Produktion)

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 31

Cambi manuali di ZF per autocarri con indicazione sulla targhetta di identificazione "TE-ML 01"

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 01

Cambi manuali e automatizzati di ZF per autocarri, autobus, veicoli industriali leggeri e veicoli speciali con indicazione sulla targhetta di identificazione "TE-ML 02"

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

Cambi per macchine operatrici (macchine edili, veicoli speciali, carrelli elevatori)

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 03

Riduttori marini

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 04

Assali per macchine edili

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 05

Trasmissioni per trattori e sistemi idraulici di sollevamento

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 06

Trasmissioni idrostatico-meccaniche ed elettriche

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 07

Cambi meccanici, cambi a doppia frizione e cambi automatici per autovetture

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 11

Assali e mozzi ruota per autobus e veicoli industriali

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 12

Gruppi ZF per veicoli speciali

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 13

Cambio powershift, tipo Ecomat, per autobus, autocarri e veicoli speciali

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 14

Sistemi di frenatura per veicoli speciali

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 15

Riduttori per veicoli ferroviari

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 16

Cambi e assali per carrelli elevatori

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 17

Ripartitore di coppia e rinvio angolare per veicoli industriali

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 19

Cambio powershift, tipo EcoLife, per autobus e autocarri

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 20

Assali per trattori, trasmissioni per macchine da raccolta e trasmissioni finali

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 21

Applicazioni stazionarie

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 23

Cambio powershift, tipo EcoLife Offroad 1, EcoLife Offroad 2 e Powerline Offroad, ed elemento di avviamento DynamicPerform per veicoli speciali e applicazioni stazionarie

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 25

Transmissões manuais ZF para caminhões com a indicação "TE-ML 01" na plaqueta de identificação

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 01

Transmissões manuais e automatizadas ZF para caminhões, ônibus, veículos utilitários e veículos especiais com a indicação "TE-ML 02" na plaqueta de identificação

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

Transmissões de tratores e sistemas de elevação hidráulicos

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 06

Transmissões Automáticas, tipo Ecomat, para ônibus, caminhões e veículos especiais

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 14

Transmissões Automáticas, tipo Ecolife, para ônibus e caminhões

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 20

Eixos de tratores, transmissões para colheitadeiras e redutores finais

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 21

Механические коробки передач ZF для грузовых автомобилей с надписью на заводской табличке «TE-ML 01»

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 01

Механические и автоматизированные коробки передач ZF для грузовых автомобилей, автобусов, легких коммерческих автомобилей и спецтехники с надписью на заводской табличке «TE-ML 02»

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

Коробки передач для технологических машин (строительная техника, транспортные средства специального назначения, вилочные погрузчики)

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 03

Судовые редукторы

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 04

Мосты для строительной техники

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 05

Коробки передач тракторов и навесные гидравлические системы

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 06

Механические коробки передач, коробки передач с двойным сцеплением и автоматические коробки передач для легковых автомобилей

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 11

Мосты и колесные опоры для автобусов и грузовых автомобилей

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 12

Переключаемые под нагрузкой автоматические коробки передач, тип Ecomat, для автобусов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 14

Редукторы и коробки передач для рельсовых транспортных средств

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 16

Раздаточные коробки - стандартные и для больших осевых смещений для грузовиков, автобусов и тягачей

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 19

Автоматическая коробка передач тип EcoLife для автобусов и грузовых автомобилей

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 20

Mосты тракторов, коробки передач сельскохозяйственных уборочных машин и конечные раздаточные механизмы

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 21

Стационарное применение

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 23

Cajas de cambios manuales de ZF para camiones con la inscripción "TE-ML 01" en la placa de identificación

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 01

Cajas de cambios automatizadas y manuales de ZF para camiones, autobuses, vehículos industriales ligeros y vehículos especiales con la inscripción "TE-ML 02" en la placa de identificación

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 02

Cajas de cambios para maquinaria de trabajo (maquinaria para obras, vehículos especiales, carretillas elevadoras)

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 03

Reductores marinos

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 04

Ejes para maquinaria de obras

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 05

Transmisiones para tractores agrícolas y equipos hidráulicos de elevación

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 06

Transmisiones hidrostáticas mecánicas y accionamientos eléctricos

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 07

Transmisiones manuales, transmisiones de embrague doble y transmisiones automáticas para turismos

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 11

Ejes y cabezas de rueda para autobuses y camiones

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 12

Equipos-ZF en vehículos especiales

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 13

Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo Ecomat, para autobuses/autocares, camión y vehículos especiales

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 14

Sistemas de freno para vehículos especial

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 15

Transmisiones para vehículos sobre railes

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 16

Transmisiones y ejes para carretillas elevadoras

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 17

Cajas de cambios de distribución y asimetría para vehículos industriales

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 19

Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo EcoLife, para autobuses/autocares y camiones

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 20

Ejes de tractores, transmisiones para cosechadoras y salidas finales

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 21

Aplicación estacionaria

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 23

Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo EcoLife Offroad y Powerline Offroad 1, EcoLife Offroad 2, así como para elemento de arranque DynamicPerform para vehículos especiales y aplicaciones estacionarias

01.07.2567

ดาวน์โหลด TE-ML 25

คุณต้องการเอกสารข้อมูลและความปลอดภัยของน้ำมันที่เหมาะสมหรือไม่? ดาวน์โหลดเอกสารที่เหมาะสมที่คุณสนใจ

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวน้ำมันหล่อลื่น

สมัครรับจดหมายข่าวน้ำมันหล่อลื่นของเราตอนนี้และติดตามข่าวสารล่าสุด

โปรดทราบว่าจดหมายข่าวนี้ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!