Zapobieganie awariom systemu aktywacji sprzęgła poprzez prawidłowe odpowietrzanie


Mimo że elektryfikacja części samochodowych postępuje nieuchronnie – układ elektrycznego wspomagania kierownicy jest tylko jednym z przykładów – szczególnie trzy komponenty są nadal aktywowane hydraulicznie: hamulec, hydrauliczny lub elektrohydrauliczny układ kierowniczy oraz hydrauliczne sprzęgło. Cechą wspólną tych układów jest to, że, aby móc funkcjonować bezbłędnie, muszą być wolne od powietrza.

Powietrze jako przyczyna usterki


W przeciwieństwie do cieczy powietrze może być sprężone. Ponieważ wyżej wymienione układy pojazdu działają zgodnie z zasadą hydrauliki, gdzie moc jest przekazywana za pomocą nieskompresowanej kolumny cieczy, powietrze jest główną przyczyną usterek w tym przypadku. W przypadku sprzęgła hydraulicznego mogą wystąpić następujące objawy:

 • zmiana skoku pedału
 • trudności w rozłączaniu sprzęgła
 • nieprecyzyjne wyczucie pedału

Dlatego też hydrauliczne układy zwalniające muszą być odpowietrzane zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu po naprawie sprzęgła lub po wymianie części hydraulicznych.

Odpowietrzniki do hydraulicznych układów aktywacji sprzęgła

Właściwe narzędzie


W celu szybkiego i skutecznego wykonania tej pracy należy posiadać odpowiedni sprzęt warsztatowy. Kluczem jest tu odpowiedni odpowietrznik. Odpowietrzanie hydraulicznych elementów sprzęgła bez tych urządzeń jest kłopotliwe i nie zawsze przynosi pożądane rezultaty. Wymagany będzie również zbiornik na płyn hydrauliczny, z przezroczystą rurą, która pasuje do króćców odpowietrzających. Niektóre odpowietrzniki posiadają jednostkę próżniową do wyrównywania poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym po zakończeniu procesu odpowietrzania.

Systemy aktywacji sprzęgła


Różne systemy aktywacji sprzęgła działają na bazie pompy głównej i pompy pomocniczej. Pompa główna jest uruchamiana pedałem sprzęgła, pompa pomocnicza wykorzystuje przekazaną moc do mechanicznego zwolnienia sprzęgła.

Systemy różnią się jednak konstrukcją poszczególnych komponentów. Pompy główne są wyposażone w oddzielny zbiornik cieczy lub zasilane przewodem ze zbiornika wyrównawczego.

Natomiast pompy pomocnicze są albo zaprojektowane jako proste pompy ciśnieniowe uruchamiające system dźwigniowy w celu zwolnienia sprzęgła, albo działają jako koncentryczne pompy pomocnicze bezpośrednio na tarczy dociskowej sprzęgła. Skrót CSC jest również używany w odniesieniu do centralnych wyprzęgników.

Uwagi dotyczące procesu odpowietrzania


Kilka podstawowych uwag na temat procesu odpowietrzania, zanim zostanie on opisany w poszczególnych etapach:

1. Stosować wyłącznie odpowietrzniki dopuszczone przez producenta pojazdu.

2. Upewnić się, że pedał sprzęgła jest cofnięty do pozycji końcowej podczas odpowietrzania, tak aby przepływ cieczy hydraulicznej nie był zakłócony.

3. Zwracać uwagę na poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym.

4. Utrzymywać ciśnienie odpowietrzania na możliwie najniższym poziomie. Powoli przepływająca ciecz będzie transportować więcej powietrza z układu niż szybko przepływająca ciecz.

5. Nie uruchamiać pedału sprzęgła podczas procesu odpowietrzania, ponieważ może to spowodować nadmierny skok. Siłownik hydrauliczny zostanie wtedy zwolniony zbyt daleko, co może doprowadzić do wycieku.

Proces odpowietrzania w poszczególnych etapach


Stosować wyłącznie ciecze udostępnione przez producenta pojazdu! Zapewnić absolutną czystość podczas procesu odpowietrzania!

 • Zdjąć korek wlewu z pompy głównej lub zbiornika wyrównawczego i podłączyć odpowietrznik za pomocą odpowiedniego adaptera.
 • Wytworzyć ciśnienie w układzie hydraulicznym (maks. 2 bary).
 • Zdjąć zaślepkę ochronną z króćca odpowietrzającego na pompie pomocniczej.
 • Przyłączyć odpowiedni zbiornik z przezroczystą rurą do króćca odpowietrzającego.
 • Otworzyć krócieć odpowietrzający (stały lub wkręcany).
 • Zamknąć króciec odpowietrzający, gdy płyn w rurce nie zawiera już pęcherzyków powietrza.

Więcej informacji na temat różnych wariantów stałych i wkręcanych króćców odpowietrzających można znaleźć w informacji serwisowej 12404, Warianty odpowietrzania hydraulicznych systemów aktywacji sprzęgła.

 • Uwolnić ciśnienie z odpowietrznika.
 • Odłączyć adapter odpowietrzający od pompy głównej lub zbiornika wyrównawczego.
 • Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym i w razie potrzeby skorygować (nie przekraczać oznaczenia MAX).
 • Założyć korek wlewu na zbiornik.

Kilkakrotnie nacisnąć pedał sprzęgła, aby wykonać test działania. Pedał sprzęgła musi zawsze niezależnie powrócić do punktu początkowego.