Wybierz swój region i język:

Z powrotem
Azja
Europa
Ameryka Łacińska
Ameryka Północna

Nie znalazłeś swojego regionu i języka? Odwiedź naszą globalną stronę internetową: English

Niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych wyjaśniają, w jaki sposób spółka ZF Friedrichshafen AG (dalej zwa-na „ZF”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika, jako administrator danych, podczas korzystania przez użytkownika z Witryn ZF Aftermarket dostępnych pod adresem aftermarket.zf.com. aftermarket.zf.com.

W firmie ZF poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę Twoich danych osobowych. Użyte w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych określenie „dane osobowe” oznacza dowolne informacje, osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, do których ZF posiada dostęp, odnoszące się do użytkownika jako osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Szanując Twoje prawo do prywatności, przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Niniejsze Informacje o przetwarz-aniu danych dotyczą informacji gromadzonych przez nas podczas korzystania przez użytkownika ze stron interne-towych ZF Aftermarket i oferowanych na nich funkcjonalności.

1. Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe ZF Aftermarket, gromadzimy informacje. Te infor-macje są używane do celów wymienionych poniżej. Specyficzny typ gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od Twoich aktywności na stronach internetowych ZF Aftermarket, również objaśnionych poniżej.

1.1. Informacje gromadzone automatycznie

Podczas korzystania ze stron internetowych ZF Aftermarket bez rejestracji nie jest wymagane aktywne podawanie danych osobowych, jednakże automatycznie gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje:

  • dane techniczne sesji i połączenia łącznie z adresem IP Twojego urządzenia; rodzaj przeglądarki; infor-macje o Twoim urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu; preferencje; strony internetowe przeglądane be-zpośrednio przed odwiedzeniem stron internetowych ZF Aftermarket; strony przeglądane na stronach in-ternetowych ZF Aftermarket oraz datę i godzinę wizyty.

Dane wymienione powyżej są przez nas przetwarzanie i wykorzystywane do następujących celów: (1) udostępni-enia stron internetowych ZF Aftermarket i ich funkcji; (2) ulepszenia cech i funkcji stron internetowych ZF After-market; (3) zapobiegania i rozpoznawania nadużycia i błędnych funkcji stron internetowych ZF Aftermarket łącznie z rozwiązywaniem problemów.

Gromadzenie tego rodzaju informacji następuje między innymi za pomocą plików cookie. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie oraz ich działania znajdują się w ust. 2 poniżej.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o korzystaniu ze stron inter-netowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu funkcji i bezbłędnego działania stron internetowych ZF Aftermarket i ich dopasowaniu do potrzeb użytkownika.

1.2. Zapytania użytkownika, tworzenie konta i logowanie

Podczas tworzenia konta ZF Aftermarket (które jest wymagane dla niektórych części stron internetowych ZF Af-termarket) gromadzimy przekazane nam podczas rejestracji informacje, które zawierają:

  • imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, numery telefonów, obszar działalności, branżę, nazwę i rodzaj or-ganizacji oraz adres firmowy.

Te same dane są przetwarzane, gdy użytkownik wypełnia formularz kontaktowy na stronie internetowej, np. gdy zażąda informacji technicznej.

Przetwarzamy i wykorzystujemy informacje wymienione powyżej w celu (1) sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do utworzenia konta ZF oraz do administracji Twojego konta ZF; (2) spełnienia warunków użytkowania obowiązu-jących dla stron internetowych ZF Aftermarket oraz wszelkich praw i obowiązków w nich zawartych; (3) dopaso-wania stron internetowych ZF Aftermarket i ich zawartości do Twoich potrzeb oraz (4) komunikacji z Tobą przez wysyłanie Ci wskazówek technicznych, aktualizacji, alertów zabezpieczeń oraz komunikatów pomocy technicznej i administracyjnych, udzielanie odpowiedzi na pytania i żądania oraz świadczenie usług klienta.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie ustawowych przepisów, uzasadniających takie działania, ponieważ (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użytkowania obo-wiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu działania stron internetowych ZF Aftermarket i ich dopasowania do potrzeb użytkownika.

Gdy tworzysz konto ZF lub logujesz się do konta ZF, my wykorzystujemy Twoje dane logowania (nazwę użytkow-nika i hasło) w celu udostępnienia i administracji Twojego dostępu do stron internetowych ZF Aftermarket i – w danym przypadku – dalszych usług internetowych firmy ZF lub stron trzecich, dostępnych poprzez strony interne-towe ZF Aftermarket. Informacja, którą podajesz podczas rejestracji (nazwa użytkownika i hasło), jest przetwarza-na w celu sprawdzenia i potwierdzenia Twojego uprawnienia oraz obsługiwania Twoich wniosków o zresetowanie hasła.
Aby przedłużyć za każdym razem ważność konta użytkownika, zapisujemy ponadto datę i godzinę ostatniego logowania na stronie aftermarket.zf.com.

Nie masz obowiązku podawania danych osobowych, chyba że ma zastosowanie odmienne postanowienie um-owne. Jednakże bez tych danych nie możemy zapewnić odpowiedniego działania strony internetowej ani przet-warzać Twoich zapytań.

1.3. Inne usługi

Może się zdarzyć, że podczas zamawiania dalszych usług za pośrednictwem stron internetowych ZF Aftermarket podasz nam dodatkowe informacje, takie jak adres dostawy i informacje dotyczące płatności. Gromadzenie i wy-korzystanie tych dodatkowych informacji podlega osobnej Informacji o przetwarzaniu danych obowiązującej dla konkretnej usługi. W takim przypadku użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany.

2. Pliki cookie

Używamy plików cookie, standardowej technologii internetowej, która pozwala nam przechowywać i pobierać in-formacje dotyczące logowania i inne informacje dotyczące korzystania przez każdego użytkownika stron interne-towych ZF Aftermarket.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, odwiedź stronę Cookies.

3. Formularze kontaktowe, subskrypcja newsletterów i inne rodzaje komunikacji marketingowej

Strony internetowe ZF Aftermarket oferują możliwość subskrypcji newslettera lub innego rodzaju komunikacji mar-ketingowej, które będą wysyłane na adres Twój e-mail. Do tego celu przetwarzamy i używamy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu dostarczenia Ci newslettera i innej subskrybowanej formy komunikacji. Rodzaj newslettera zależy od rodzaju firmy i pojazdu wybranych w formularzu rejestracyjnym.

Przetwarzanie i używanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera i innego rodzaju komunikacji marke-tingowej odbywa się na podstawie (1) ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że przetwarzanie jest konieczne do realizacji subskrypcji lub (2) zgody użytkownika. Korzystamy z danych użytkownika wyłącznie w celu dostarczenia newslettera i innych subskrybowanych form komunikacji.

Do potwierdzenia subskrypcji/zgody używamy procedury typu double opt-in („podwójne sprawdzanie”). Przechowujemy Twoje potwierdzenie w celu udokumentowania i udowodnienia Twojej subskrypcji/zgody. Przysługuje Ci prawo do anulowania subskrypcji / wycofania zgody zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu w każdej chwili bez jakichkolwiek kosztów in-nych niż koszty przekazu zgodnie z taryfami podstawowymi. Anulowanie / wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych bazującą na zgodzie udzielonej przez anulowaniem/wycofaniem. W takiej sytuacji zaktualizujemy natychmiast nasze dane w celu uwzględnienia złożonej prośby.

Zbieramy dane statystyczne dotyczące otwierania e-maili i kliknięć przy wykorzystaniu standardowych technologii branżowych w celu usprawnienia monitorowania i poprawy naszych newsletterów.

Korzystamy z usługodawcy jako podmiotu przetwarzającego dane w celu dostarczania newsletterów, który może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i który podlega postanowieniom umowy o przetwarzaniu danych.

Informacje o okresie przechowywania danych osobowych podane są tutaj Ogólna informacja o ochronie danych.

4. Zamawianie broszur i innych materiałów promocyjnych

Na stronach internetowych ZF Aftermarket możesz zamawiać broszury i – zależnie od specyficznych aplikacji i usług udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych ZF Aftermarket – dalsze materiały promocyjne i re-klamowe. Podane przez Ciebie informacje (imię i nazwisko, adres, dalsze dane kontaktowe oraz wybrana broszu-ra) przetwarzamy i wykorzystujemy w celu realizacji Twojego zamówienia oraz przesłania Ci materiału w żądany sposób (elektronicznie, drogą pocztową itp.).

Przetwarzanie i używanie danych osobowych do tych celów odbywa się na podstawie (1) ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że przetwarzanie jest konieczne do realizacji zamówienia lub (2) zgody użytkownika. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych bazującą na zgodzie udzielonej przez wycofaniem.

5. Udostępnianie danych w obrębie ZF Group

ZF jest firmą z siedzibą w Niemczech, która działa globalnie i należy do grupy przedsiębiorstw ZF, której aktu-alnych członków można zobaczyć tutaj [www.zf.com/locations] („ZF Group”). Dane podane przez Ciebie podczas rejestracji konta ZF (patrz punkt 1.2 powyżej) są przechowywane w scentralizowanej bazie danych klientów i u-dostępniane w obrębie ZF Group w celu zarządzania Twoimi relacjami z firmą ZF oraz ZF Group.

Udostępnianie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użyt-kowania obowiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w u-dostępnieniu tych danych w obrębie ZF Group do wewnętrznego użytku w celach administracyjnych.

Informacje o koncie ZF dotyczące użytkownika mogą być przetwarzane poza jego lokalną jurysdykcją i Euro-pejskim Obszarem Gospodarczym, w tym m.in. w następujących krajach i regionach (www.zf.com/locations): USA, Meksyk, Kanada, Ukraina, Turcja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Serbia, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, In-die, Australia, Singapur, Tajwan, Indonezja, Korea, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Filipiny, RPA, Algieria, Tunezja, Mauritius, Argentyna, Brazylia i Kolumbia. Gdy ZF zostanie zobowiązana do nieprzekazywania danych o-sobowych użytkownika poza jego kraj zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w tym kraju, po-dejmie stosowne środki celem zapewnienia przestrzegania tych wymogów.

Każde przekazanie danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego (tzn. nie będącego członkiem Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego) odbywa się nadal w zgodności ze wszystkimi prawami do-tyczącymi ochrony danych.

W zakresie, w jakim dany kraj trzeci nie jest uznawany przez Komisję Europejską lub kraj użytkownika za zapew-niający odpowiedni poziom ochrony danych, ZF zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę danych użytkownika, np. zawrze z odbiorcami w krajach trzecich umowy o przekazywaniu danych. W umowach zawarte będą standardowe klauzule umowne, które – zgodnie z decyzjami Komisji Euro-pejskiej – zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa, i o które można wnioskować pod adresem Daten-schutz@zf.com.datenschutz@zf.com.

Udostępnianie danych poza ZF Group

Aby móc udostępnić pewne aplikacje i usługi przekazujemy Twoje dane do określonych podmiotów zewnętrz-nych, które wykonują usługi w naszym imieniu. Możemy współpracować z usługodawcami będących stronami trzecimi w celu zaoferowania lub umożliwienia usług w naszym imieniu, takich jak usługodawca usługi newslettera, dostawca IT, dostawca usług hostingowych i inni usługodawcy, którzy działają jako podmioty przetwarzające da-ne i przetwarzają dane w naszym imieniu i według naszych instrukcji. Stronom trzecim nie wolno używać Twoich danych osobowych we własnych celach komercyjnych, promocyjnych lub innych niż te, do których zostały wy-raźnie poinstruowane, i muszą one postępować zgodnie z naszymi wyraźnymi instrukcjami oraz stosować się do odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Może się zdarzyć, że ujawnimy dane osobowe, jeżeli wymaga tego prawo w ramach bieżącego postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego dotyczącego nas lub w inny sposób wymagany przez wszelkie przepisy prawne, zasady lub regulacje.

6. Wykrywanie i ściganie nadużyć

Zatrzymujemy dane użytkowania łącznie z adresem IP w celu wykrywania i, w danym przypadku, ścigania nadużyć w korzystaniu ze stron internetowych ZF Aftermarket. Dane zostają usunięte po upływie 7 dni, chyba że są one niezbędne do celów postępowania karnego. Zatrzymywanie i wykorzystanie danych odbywa się na pod-stawie ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użytkowania obowiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu działania i bezpieczeństwa stron internetowych ZF Aftermar-ket.

7. Usuwanie danych

Generalnie usuwamy dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celów, do których zostały początkowo zgromadzone lub przetworzone. Jeżeli w przypadku przetwarzania bazującego na zgodzie ta zgoda zostanie wycofana, usuniemy Twoje dane osobowe niezwłocznie po wycofaniu zgody, chyba że jesteśmy prawnie zobo-wiązani do zatrzymania danych.

Firma ZF wysyła co roku do zarejestrowanych użytkowników przypomnienie z prośbą o potwierdzenie informacji dostarczonej firmie ZF podczas rejestracji konta ZF. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi informacji o koncie, jego kon-to zostanie dezaktywowane. Firma ZF dokona usunięcia konta i związanych z nim danych po upływie kolejnego roku od dezaktywacji, jeżeli uczestnik nie dostarczy istotnych informacji.

8. Inne usługi, aplikacje i strony internetowe

Poprzez strony internetowe ZF Aftermarket możesz uzyskać dostęp do innych usług i aplikacji, dla których użycie danych osobowych jest wyjaśnione w osobnym dokumencie dotyczącym ochrony danych. Nasze strony interne-towe ZF Aftermarket zawierają również linki prowadzące do innych stron internetowych. Firma ZF nie jest odpo-wiedzialna za użycie i ochronę danych osobowych na tych innych stronach. Prosimy mieć świadomość opus-zczania stron internetowych ZF Aftermarket i zapoznawać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych z in-nych stron internetowych.

9. Twoje prawa

Generalnie masz prawo do uzyskania od firmy ZF dostępu oraz skorygowania i usunięcia danych osobowych, które przechowujemy o Twojej osobie lub, w danym przypadku, do ograniczenia przetwarzania, o ile dotyczy ono Twojej osoby lub sprzeciwieniu się przetwarzaniu oraz zapewnieniu Twojego prawa do przekazywania danych; wszystko to zgodnie z odnośnymi prawami dotyczącymi ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Użytkownik dysponuje innymi lub odbiegającymi od podanych w niniejszym dokumencie prawami chronio-nymi przez właściwe prawo krajowe, nie są one naruszone przez prawa i roszczenia zgłaszane na pod-stawie niniejszej Informacji o ochronie danych. Obejmuje to również wszystkie roszczenia za szkody z tytułu na-ruszenia przez ZF mającego zastosowanie rozporządzenia o ochronie danych, a także prawo do wyznaczenia sposobu zarządzania danymi w przypadku śmierci użytkownika.

10. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika, ich in-tegralności i/lub spójności lub w celu dochodzenia swoich praw, o których mowa w ust. 9, można kontaktować się z nami mailowo pod adresem online.zf-aftermarket@zf.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj: online.zf-aftermarket@zf.com or by using our contact form which is accessible here: aftermarket.zf.com/contact.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Silke Wolf

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

11. Zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

Ponieważ sposób gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników może z upływem czasu ulegać zmianie, ZF może również zmodyfikować niniejszą Informację o ochronie danych, tak aby zawsze prawidłowo odzwierciedlała stosowane praktyki przetwarzania danych. Zachęcamy do jej ponownego przeczytania co jakiś czas.

Ostatnia modyfikacja 03/2019

pobierz pdf