ZF Aftermarket na świecie —

twój partner gdziekolwiek jesteś

Jesteś tutaj:
Polska (Polski)
Wszystkie strony ZF Aftermarket

Znajdź swój kraj według regionu

Szukasz informacji o firmie ZF Friedrichshafen AG?

Odwiedź stronę korporacyjną.

Wybierz swój region i język:

Z powrotem
Azja i Pacyfik
Europa
Ameryka Łacińska
Bliski Wschód
Ameryka Północna
Republika Południowej Afryki
  • Republika Południowej Afryki
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

Polska

Umowa o korzystanie z cyfrowych treści i danych

Umowa o korzystaniu z danych i treści cyfrowych

Zakres stosowania

Niniejsze warunki („Warunki”) ustanawiają zasady dodania Umowy o korzystanie z treści i danych cyfrowych („Umowa”), udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem portalu ZF Aftermarket pod adresem: https://aftermarket.zf.com/. Portal stanowi własność spółki ZF Friedrichshafen AG („ZF”) i jest przez nią prowadzony.

Akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że istniejące zasady korzystania z konta na portalu ZF Aftermarket zostaną zmienione zgodnie z poniższymi postanowieniami. O ile nie określono inaczej w dalszej części dokumentu, dotychczasowe Warunki korzystania z portalu ZF Aftermarket zachowują ważność.

Niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie klientów biznesowych. „Klient biznesowy” w rozumieniu niniejszych Warunków to posiadająca zdolność prawną osoba fizyczna lub spółka, która zawiera odpowiednią umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej w ramach samozatrudnienia (§14 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego]).

1. Zawarcie umowy

1.1. Akceptacja

Zanim Użytkownik będzie mógł korzystać z treści i danych cyfrowych dostarczonych za pośrednictwem portalu ZF Aftermarket, musi potwierdzić akceptację niniejszej Umowy.

1.2. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik zwraca się do spółki ZF o zmianę zasad korzystania z istniejącego konta na portalu ZF Aftermarket w oparciu o niniejsze Warunki.

1.3. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje niniejsze Warunki, a w szczególności oświadcza, że jest klientem biznesowym.

1.4. Spółka ZF potwierdzi odbiór udzielonej akceptacji pocztą elektroniczną. Spółka ZF może według własnego uznania odrzucić akceptację. Jeśli spółka ZF zdecyduje się przyjąć akceptację, wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że akceptacja została przyjęta. Aby zakończyć procedurę akceptacji Umowy, Użytkownik zostanie poproszony o ustanowienie osobistego hasła, które jest wymagane do zalogowania się do portalu ZF Aftermarket, dostępnego pod adresem https://aftermarket.zf.com/.

2. Zakres Umowy

2.1. Treści

2.1.1. Cyfrowe treści i dane przekazywane w ramach niniejszej Umowy dotyczą informacji takich, jak dane stałe produktów (między innymi opisy produktów, wymiary, zdjęcia, podstawowe informacje dotyczące stanów magazynowych i dostępności, itp.) (zwane dalej łącznie „TREŚCIAMI”).

2.1.2. Treści i dane cyfrowe mogą obejmować tekst, informacje, dane, zdjęcia oraz materiały audiowizualne.

2.1.3. W celu uniknięcia wątpliwości strony uzgadniają, że aktualna wersja TREŚCI będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem aplikacji E-Business Toolbox na portalu ZF Aftermarket. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność aktualizuje dane podczas użytkowania.

Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że TREŚCI podlegają ciągłym zmianom/modyfikacjom, a TREŚCI pobrane nie podlegają usłudze aktualizacji.

Użytkownik w szczególności przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że TREŚCI mogły ulec zmianie od chwili zamawiania produktów.

2.2. Niniejsza Umowa dotyczy relacji między wspomnianym wyżej kontrahentem („Użytkownikiem”) oraz posiadaczem praw do dostarczanych treści i danych cyfrowych („ZF”) w związku z korzystaniem przez Użytkownika z TREŚCI, w stosunku do których właścicielem lub posiadaczem licencji jest firma ZF, zgodnie z poniższym.

3. Udzielenie licencji

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy firma ZF udziela UŻYTKOWNIKOWI następującej licencji:

3.1. Treści i dane cyfrowe zostaną udostępnione do ograniczonego użytku, określonego w niniejszej Umowie.

3.2. Treści i dane cyfrowe Użytkownik może wykorzystywać wyłącznie w celu określonym poniżej („Cel”):

- Publikacja TREŚCI w drukowanych i internetowych katalogach Użytkownika

- Publikacja TREŚCI w sklepie internetowym Użytkownika

- Publikacja TREŚCI w powiadomieniach i reklamach Użytkownika

3.3. TREŚCI mogą być wykorzystywane i powielane wyłącznie w związku z produktami firmy ZF. Korzystanie z TREŚCI do celów reklamowych i związanych z prezentacją produktów innych firm jest zabronione i będzie skutkowało wystosowaniem roszczeń odszkodowawczych przez firmę ZF lub jej podmioty stowarzyszone wobec Użytkownika.

3.4. Przyznana licencja ma charakter niewyłączny, odwołalny, nieprzechodni (w całości ani w części) oraz nie podlega sublicencjonowaniu. W szczególności zabronione jest przekazywanie TREŚCI przez Użytkownika osobom trzecim oraz ich powielanie.

3.5. Pobierając lub kopiując TREŚCI z nośników cyfrowych, Użytkownik nie nabywa praw własności ani żadnych innych praw do TREŚCI, chyba że niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej. Po zawarciu niniejszej Umowy z firmą ZF Użytkownik może korzystać z TREŚCI wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową.

3.6. Firma ZF i jej podmioty stowarzyszone (podmioty stowarzyszone z ZF zgodnie z §§15 i dalsze niem. ustawy AktG) zachowują wszelkie prawa do TREŚCI.

3.7. Firma ZF może odwołać licencję w całości lub w części w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania i bez podania przyczyny UŻYTKOWNIKOWI.

3.8. W przypadku odwołania licencji lub rozwiązania niniejszej Umowy wszelkie prawa UŻYTKOWNIKA do korzystania i/lub wyświetlania wszelkich TREŚCI przestają obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

3.9. Dalsze korzystanie i/lub wyświetlanie TREŚCI przez UŻYTKOWNIKA poza okresem prolongaty wynoszącym 4 (cztery) tygodnie od otrzymania powiadomienia o odwołaniu lub – jeśli dotyczy – rozwiązania niniejszej Umowy, podlega karze umownej w kwocie 5000 EUR (pięć tysięcy euro) za każdy przypadek korzystania, za każdy miesiąc korzystania i/lub publikacji TREŚCI. Kara umowna jest płatna na pierwsze wezwanie, bez prawa zatrzymania. W celu uniknięcia wątpliwości naliczenie kary umownej nie stanowi udzielenia licencji. Prawa do wysuwania roszczeń odszkodowawczych i dalszych kroków prawnych pozostają zachowane.

3.10. Znaki towarowe

Firma ZF zezwala Użytkownikowi na wykorzystywanie znaków słownych i/lub graficznych „Brake Engineering”, „Boge”, „Gabriel”, „Girling”, „Lemförder”, „Sachs”, „TRW” oraz „ZF” zarejestrowanych w odnośnych krajach w związku z TREŚCIAMI w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, do celów związanych z reklamą produktów. Dla celów niniejszej Umowy wspomniane znaki stanowią element TREŚCI.

4. Dostarczanie treści i danych cyfrowych

4.1. TREŚĆ jest dostępna do pobrania przez UŻYTKOWNIKA na stronie www.zf.aftermarket.com. Inna forma przekazywania TREŚCI wymaga odrębnej umowy między firmą ZF i UŻYTKOWNIKIEM.

4.2. TREŚCI są dostarczane w stanie takim, w jakim są, a także podlegają ciągłym zmianom wprowadzanym przez firmę ZF według jej uznania. Jednocześnie firma ZF nie jest zobowiązana do aktualizacji, modyfikacji ani innej zmiany TREŚCI.

4.3. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany upewnić się, że korzysta i/lub publikuje najnowszą wersję TREŚCI.

5. Zakaz modyfikacji TREŚCI, zastrzeżeń i publikacji TREŚCI

5.1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z udostępnionych mu treści i danych cyfrowych wyłącznie w niezmienionej formie. Wszelkie zmiany, takie jak retusz i edycja znaków wodnych, nazw marek czy praw autorskich będą skutkowały roszczeniami odszkodowawczymi ze strony firmy ZF lub jej podmiotów stowarzyszonych oraz rozwiązaniem niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe nie dotyczy zmian wymiarów zdjęć oraz zmian jakości zdjęć, pod warunkiem że zmiany te są niezbędne w związku z celem, w jakim zdjęcia są wykorzystywane oraz że zawartość zdjęcia nie stanie się nieczytelna.

5.2. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do publikacji wszelkich zastrzeżeń i/lub ostrzeżeń zgodnych z treścią opublikowaną na stronie www.zf.com/dis Ponadto UŻYTKOWNIK ma obowiązek dodać informację, z której będzie jasno wynikało, że w przypadku rozbieżności zastrzeżenia i/lub ostrzeżenia opublikowane na stronie www.zf.com/dis mają charakter nadrzędny. Wszelkie modyfikacje są wyraźnie zabronione.

5.3. UŻYTKOWNIK ma obowiązek publikować wszelkie znaki dotyczące praw autorskich oraz wszelkie inne znaki i/lub znaki towarowe zgodnie z www.zf.com/dis. Wszelkie modyfikacje są wyraźnie zabronione.

5.4. UŻYTKOWNIK ma obowiązek umieścić łącze (lub w przypadku katalogów drukowanych, odpowiednią informację) do strony www.aftermarket.zf.com.

6. Ceny

6.1. TREŚCI będą udostępniane bezpłatnie w ramach niniejszej Umowy.

6.2. Firma ZF zastrzega sobie prawo do odpłatnego udostępniania TREŚCI. W takim przypadku firma ZF poinformuje UŻYTKOWNIKA z wyprzedzeniem.

7. Odpowiedzialność

7.1. Firma ZF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i aktualność TREŚCI.

7.2. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK ponosi nieograniczoną odpowiedzialność wobec firmy ZF i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. W przypadku tego ostatniego UŻYTKOWNIK jest zobowiązany zrekompensować firmie ZF i/lub jej podmiotom stowarzyszonym wszelkie roszczenia i koszty wynikające z naruszenia na pierwsze żądanie.

8. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

8.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta po złożeniu pod nią podpisów obu Stron i obowiązuje przez czas nieokreślony („Okres obowiązywania”).

8.2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z dowolnego powodu, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

8.3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy wszelkie prawa UŻYTKOWNIKA do korzystania i/lub publikacji wszelkich TREŚCI przestają obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

8.4. Z wyjątkiem innych sytuacji opisanych w niniejszej Umowie dalsze korzystanie i/lub wyświetlanie TREŚCI przez UŻYTKOWNIKA poza okresem prolongaty wynoszącym 4 (cztery) tygodnie od otrzymania powiadomienia o odwołaniu lub – jeśli dotyczy – rozwiązania niniejszej Umowy, podlega karze umownej w kwocie 5000 EUR (pięć tysięcy euro) za każdy przypadek korzystania, za każdy miesiąc korzystania i/lub wyświetlania. Kara umowna jest płatna na pierwsze wezwanie, bez prawa zatrzymania. W celu uniknięcia wątpliwości naliczenie kary umownej nie stanowi udzielenia licencji. Prawa do wysuwania roszczeń odszkodowawczych i dalszych kroków prawnych pozostają zachowane.

8.5. Prawo każdej ze Stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy z ważnego powodu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, pozostaje zachowane.

9. Postanowienia różne

9.1. Użytkownik w szczególności jest zobowiązany przestrzegać zasad dziennikarstwa wydanych przez Niemiecką Radę Prasową (kodeks prasowy) oraz praw osób trzecich.

9.2. Zawarcie niniejszej Umowy oraz wszelkie zmiany i/lub dodatkowe postanowienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy wszelkich zmian wprowadzanych w niniejszej klauzuli formy pisemnej.

9.3. Nieważność lub brak możliwości zrealizowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia. Obie Strony wyrażają zgodę na dalsze przestrzeganie pozostałych postanowień oraz zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie nowym postanowieniem zgodnym z interesem obu Stron.

10. Prawo właściwe i właściwość sądu

Niniejsza Umowa podlega prawu niemieckiemu w zakresie, w jakim dotyczy relacji prawnych między stronami krajowymi, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów. Właściwy miejscowo jest sąd w Schweinfurcie nad Menem.

Ostatnia modyfikacja: 03.2019

Umowa o korzystaniu z danych i treści cyfrowych

Zakres stosowania

Niniejsze warunki („Warunki”) ustanawiają zasady dodania Umowy o korzystanie z treści i danych cyfrowych („Umowa”), udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem portalu ZF Aftermarket pod adresem: https://aftermarket.zf.com/. Portal stanowi własność spółki ZF Friedrichshafen AG („ZF”) i jest przez nią prowadzony.

Akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że istniejące zasady korzystania z konta na portalu ZF Aftermarket zostaną zmienione zgodnie z poniższymi postanowieniami. O ile nie określono inaczej w dalszej części dokumentu, dotychczasowe Warunki korzystania z portalu ZF Aftermarket zachowują ważność.

Niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie klientów biznesowych. „Klient biznesowy” w rozumieniu niniejszych Warunków to posiadająca zdolność prawną osoba fizyczna lub spółka, która zawiera odpowiednią umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej w ramach samozatrudnienia (§14 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego]).

1. Zawarcie umowy

1.1. Akceptacja

Zanim Użytkownik będzie mógł korzystać z treści i danych cyfrowych dostarczonych za pośrednictwem portalu ZF Aftermarket, musi potwierdzić akceptację niniejszej Umowy.

1.2. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik zwraca się do spółki ZF o zmianę zasad korzystania z istniejącego konta na portalu ZF Aftermarket w oparciu o niniejsze Warunki.

1.3. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje niniejsze Warunki, a w szczególności oświadcza, że jest klientem biznesowym.

1.4. Spółka ZF potwierdzi odbiór udzielonej akceptacji pocztą elektroniczną. Spółka ZF może według własnego uznania odrzucić akceptację. Jeśli spółka ZF zdecyduje się przyjąć akceptację, wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że akceptacja została przyjęta. Aby zakończyć procedurę akceptacji Umowy, Użytkownik zostanie poproszony o ustanowienie osobistego hasła, które jest wymagane do zalogowania się do portalu ZF Aftermarket, dostępnego pod adresem https://aftermarket.zf.com/.

2. Zakres Umowy

2.1. Treści

2.1.1. Cyfrowe treści i dane przekazywane w ramach niniejszej Umowy dotyczą informacji takich, jak dane stałe produktów (między innymi opisy produktów, wymiary, zdjęcia, podstawowe informacje dotyczące stanów magazynowych i dostępności, itp.) (zwane dalej łącznie „TREŚCIAMI”).

2.1.2. Treści i dane cyfrowe mogą obejmować tekst, informacje, dane, zdjęcia oraz materiały audiowizualne.

2.1.3. W celu uniknięcia wątpliwości strony uzgadniają, że aktualna wersja TREŚCI będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem aplikacji E-Business Toolbox na portalu ZF Aftermarket. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność aktualizuje dane podczas użytkowania.

Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że TREŚCI podlegają ciągłym zmianom/modyfikacjom, a TREŚCI pobrane nie podlegają usłudze aktualizacji.

Użytkownik w szczególności przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że TREŚCI mogły ulec zmianie od chwili zamawiania produktów.

2.2. Niniejsza Umowa dotyczy relacji między wspomnianym wyżej kontrahentem („Użytkownikiem”) oraz posiadaczem praw do dostarczanych treści i danych cyfrowych („ZF”) w związku z korzystaniem przez Użytkownika z TREŚCI, w stosunku do których właścicielem lub posiadaczem licencji jest firma ZF, zgodnie z poniższym.

3. Udzielenie licencji

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy firma ZF udziela UŻYTKOWNIKOWI następującej licencji:

3.1. Treści i dane cyfrowe zostaną udostępnione do ograniczonego użytku, określonego w niniejszej Umowie.

3.2. Treści i dane cyfrowe Użytkownik może wykorzystywać wyłącznie w celu określonym poniżej („Cel”):

- Publikacja TREŚCI w drukowanych i internetowych katalogach Użytkownika

- Publikacja TREŚCI w sklepie internetowym Użytkownika

- Publikacja TREŚCI w powiadomieniach i reklamach Użytkownika

3.3. TREŚCI mogą być wykorzystywane i powielane wyłącznie w związku z produktami firmy ZF. Korzystanie z TREŚCI do celów reklamowych i związanych z prezentacją produktów innych firm jest zabronione i będzie skutkowało wystosowaniem roszczeń odszkodowawczych przez firmę ZF lub jej podmioty stowarzyszone wobec Użytkownika.

3.4. Przyznana licencja ma charakter niewyłączny, odwołalny, nieprzechodni (w całości ani w części) oraz nie podlega sublicencjonowaniu. W szczególności zabronione jest przekazywanie TREŚCI przez Użytkownika osobom trzecim oraz ich powielanie.

3.5. Pobierając lub kopiując TREŚCI z nośników cyfrowych, Użytkownik nie nabywa praw własności ani żadnych innych praw do TREŚCI, chyba że niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej. Po zawarciu niniejszej Umowy z firmą ZF Użytkownik może korzystać z TREŚCI wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową.

3.6. Firma ZF i jej podmioty stowarzyszone (podmioty stowarzyszone z ZF zgodnie z §§15 i dalsze niem. ustawy AktG) zachowują wszelkie prawa do TREŚCI.

3.7. Firma ZF może odwołać licencję w całości lub w części w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania i bez podania przyczyny UŻYTKOWNIKOWI.

3.8. W przypadku odwołania licencji lub rozwiązania niniejszej Umowy wszelkie prawa UŻYTKOWNIKA do korzystania i/lub wyświetlania wszelkich TREŚCI przestają obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

3.9. Dalsze korzystanie i/lub wyświetlanie TREŚCI przez UŻYTKOWNIKA poza okresem prolongaty wynoszącym 4 (cztery) tygodnie od otrzymania powiadomienia o odwołaniu lub – jeśli dotyczy – rozwiązania niniejszej Umowy, podlega karze umownej w kwocie 5000 EUR (pięć tysięcy euro) za każdy przypadek korzystania, za każdy miesiąc korzystania i/lub publikacji TREŚCI. Kara umowna jest płatna na pierwsze wezwanie, bez prawa zatrzymania. W celu uniknięcia wątpliwości naliczenie kary umownej nie stanowi udzielenia licencji. Prawa do wysuwania roszczeń odszkodowawczych i dalszych kroków prawnych pozostają zachowane.

3.10. Znaki towarowe

Firma ZF zezwala Użytkownikowi na wykorzystywanie znaków słownych i/lub graficznych „Brake Engineering”, „Boge”, „Gabriel”, „Girling”, „Lemförder”, „Sachs”, „TRW” oraz „ZF” zarejestrowanych w odnośnych krajach w związku z TREŚCIAMI w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, do celów związanych z reklamą produktów. Dla celów niniejszej Umowy wspomniane znaki stanowią element TREŚCI.

4. Dostarczanie treści i danych cyfrowych

4.1. TREŚĆ jest dostępna do pobrania przez UŻYTKOWNIKA na stronie www.zf.aftermarket.com. Inna forma przekazywania TREŚCI wymaga odrębnej umowy między firmą ZF i UŻYTKOWNIKIEM.

4.2. TREŚCI są dostarczane w stanie takim, w jakim są, a także podlegają ciągłym zmianom wprowadzanym przez firmę ZF według jej uznania. Jednocześnie firma ZF nie jest zobowiązana do aktualizacji, modyfikacji ani innej zmiany TREŚCI.

4.3. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany upewnić się, że korzysta i/lub publikuje najnowszą wersję TREŚCI.

5. Zakaz modyfikacji TREŚCI, zastrzeżeń i publikacji TREŚCI

5.1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z udostępnionych mu treści i danych cyfrowych wyłącznie w niezmienionej formie. Wszelkie zmiany, takie jak retusz i edycja znaków wodnych, nazw marek czy praw autorskich będą skutkowały roszczeniami odszkodowawczymi ze strony firmy ZF lub jej podmiotów stowarzyszonych oraz rozwiązaniem niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe nie dotyczy zmian wymiarów zdjęć oraz zmian jakości zdjęć, pod warunkiem że zmiany te są niezbędne w związku z celem, w jakim zdjęcia są wykorzystywane oraz że zawartość zdjęcia nie stanie się nieczytelna.

5.2. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do publikacji wszelkich zastrzeżeń i/lub ostrzeżeń zgodnych z treścią opublikowaną na stronie www.zf.com/dis Ponadto UŻYTKOWNIK ma obowiązek dodać informację, z której będzie jasno wynikało, że w przypadku rozbieżności zastrzeżenia i/lub ostrzeżenia opublikowane na stronie www.zf.com/dis mają charakter nadrzędny. Wszelkie modyfikacje są wyraźnie zabronione.

5.3. UŻYTKOWNIK ma obowiązek publikować wszelkie znaki dotyczące praw autorskich oraz wszelkie inne znaki i/lub znaki towarowe zgodnie z www.zf.com/dis. Wszelkie modyfikacje są wyraźnie zabronione.

5.4. UŻYTKOWNIK ma obowiązek umieścić łącze (lub w przypadku katalogów drukowanych, odpowiednią informację) do strony www.aftermarket.zf.com.

6. Ceny

6.1. TREŚCI będą udostępniane bezpłatnie w ramach niniejszej Umowy.

6.2. Firma ZF zastrzega sobie prawo do odpłatnego udostępniania TREŚCI. W takim przypadku firma ZF poinformuje UŻYTKOWNIKA z wyprzedzeniem.

7. Odpowiedzialność

7.1. Firma ZF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i aktualność TREŚCI.

7.2. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK ponosi nieograniczoną odpowiedzialność wobec firmy ZF i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. W przypadku tego ostatniego UŻYTKOWNIK jest zobowiązany zrekompensować firmie ZF i/lub jej podmiotom stowarzyszonym wszelkie roszczenia i koszty wynikające z naruszenia na pierwsze żądanie.

8. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

8.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta po złożeniu pod nią podpisów obu Stron i obowiązuje przez czas nieokreślony („Okres obowiązywania”).

8.2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z dowolnego powodu, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

8.3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy wszelkie prawa UŻYTKOWNIKA do korzystania i/lub publikacji wszelkich TREŚCI przestają obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

8.4. Z wyjątkiem innych sytuacji opisanych w niniejszej Umowie dalsze korzystanie i/lub wyświetlanie TREŚCI przez UŻYTKOWNIKA poza okresem prolongaty wynoszącym 4 (cztery) tygodnie od otrzymania powiadomienia o odwołaniu lub – jeśli dotyczy – rozwiązania niniejszej Umowy, podlega karze umownej w kwocie 5000 EUR (pięć tysięcy euro) za każdy przypadek korzystania, za każdy miesiąc korzystania i/lub wyświetlania. Kara umowna jest płatna na pierwsze wezwanie, bez prawa zatrzymania. W celu uniknięcia wątpliwości naliczenie kary umownej nie stanowi udzielenia licencji. Prawa do wysuwania roszczeń odszkodowawczych i dalszych kroków prawnych pozostają zachowane.

8.5. Prawo każdej ze Stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy z ważnego powodu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, pozostaje zachowane.

9. Postanowienia różne

9.1. Użytkownik w szczególności jest zobowiązany przestrzegać zasad dziennikarstwa wydanych przez Niemiecką Radę Prasową (kodeks prasowy) oraz praw osób trzecich.

9.2. Zawarcie niniejszej Umowy oraz wszelkie zmiany i/lub dodatkowe postanowienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy wszelkich zmian wprowadzanych w niniejszej klauzuli formy pisemnej.

9.3. Nieważność lub brak możliwości zrealizowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia. Obie Strony wyrażają zgodę na dalsze przestrzeganie pozostałych postanowień oraz zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie nowym postanowieniem zgodnym z interesem obu Stron.

10. Prawo właściwe i właściwość sądu

Niniejsza Umowa podlega prawu niemieckiemu w zakresie, w jakim dotyczy relacji prawnych między stronami krajowymi, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów. Właściwy miejscowo jest sąd w Schweinfurcie nad Menem.

Ostatnia modyfikacja: 03.2019

Preferencje prywatności

Twoja prywatność

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową może ona przechowywać lub odzyskiwać informacje w przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji, Twojego urządzenia lub wykorzystane do tego, aby strona działała zgodnie z oczekiwaniami. Informacje te zwykle nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu. Możesz nie akceptować wybranych rodzajów plików cookie. Wybierz nagłówki różnych kategorii, aby dowiedzieć się więcej i zmienić ustawienia domyślne. Powinieneś jednak wiedzieć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenie korzystania z witryny i oferowanych usług przez użytkownika.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania, które są równoznaczne z uzyskaniem dostępu do usług, np. ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne pliki cookie

Pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła odwiedzin i dzięki temu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najpopularniejsze i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zaakceptujesz tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę i nie będziemy mogli monitorować jej wydajności.

Więcej informacji

Twoja prywatność

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową może ona przechowywać lub odzyskiwać informacje w przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji, Twojego urządzenia lub wykorzystane do tego, aby strona działała zgodnie z oczekiwaniami. Informacje te zwykle nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu. Możesz nie akceptować wybranych rodzajów plików cookie. Wybierz nagłówki różnych kategorii, aby dowiedzieć się więcej i zmienić ustawienia domyślne. Powinieneś jednak wiedzieć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenie korzystania z witryny i oferowanych usług przez użytkownika.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania, które są równoznaczne z uzyskaniem dostępu do usług, np. ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne pliki cookie

Pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła odwiedzin i dzięki temu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najpopularniejsze i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zaakceptujesz tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę i nie będziemy mogli monitorować jej wydajności.